Stadgar

Stadgar för Ångermanlands Spelmansförbund antagna vid förbundets årsmöte i Mellansel den 7 februari 1981,


§ 5 mom. 1 reviderad vid förbundets årsmöte i Viksjö den 5 mars 1983,
§ 8 (Beslut om antalet styrelseledamöter och val av styrelse reviderat vid förbundets årsmöte i Backe den 14 april 1984.

§1

Ändamål – målsättning

mom 1. Förbundet har till uppgift att söka väcka till liv i kärleken och förståelsen för den gamla folkmusiken, särskilt den provinsiella folkmusiken inom landskapet Ångermanland. Samtidigt skall förbundet på alla sätt söka hjälpa och stödja spelmännens arbete med att bevara och hugfästa ett ädelt och kärt kulturarv inom tonkonstens område.
I enlighet härmed vill förbundet söka:

mom 2. Att inom landskapet ordna spelmansstämmor samt på lämpligt sätt vid dessa stämmor uppmuntra och stärka hågen för folkmusiken hos spelmännen själva samt uppteckna och levandegöra gamla värdefulla melodier, som hittills icke blivit uppmärksammade och notsatta.

mom 3. Söka samarbete med landskapets hembygdsföreningar i gemensam kulturell strävan.

mom 4. Skapa ett fast och gagnande vänskapsband mellan spelmännen i såväl Ångermanland som övriga provinser i Sverige.

§2

Förbundet är i alla politiska och religiösa frågor fullt neutralt.

§3

Medlemskap

mom 1. Medlemskap i förbundet kan förvärvas av var och en, som vill ansluta sig till detsamma och gynna dess arbete.

mom 2. Till hedersledamöter kunna väljas personer som på ett eller annat sätt osjälviskt gjort förbundet stora tjänster. Även de spelmän som kommit till den ålder att de kan anses hava fullgjort sin spelmansgärning, ska kunna kallas till hedersledamöter i förbundet.

§4

Medlemsavgifter

mom 1. Avgifter för medlemskap i förbundet, för både aktiva och stödjande medlemmar skall utgå med belopp som beslutas av årsmötet och utgör även inträdesavgift första året.

mom 2. För ungdomsmedlemmar under 18 år, beslutar årsmötet om avgift eller avgiftsbefrielse.

§5

Styrelse

mom 1. Förbundets ledning och förvaltning av dess tillgångar handhaves av en styrelse på minst fem (5) ledamöter, som väljes på förbundets årsmöte.

mom 2. Ordförande väljes på ett (1) år, övriga ledamöter väljes växelvis för en tid av två (2) år. Två suppleanter väljes i turordning på ett år på förbundets årsmöte.
Dessa har rösträtt vid styrelsemöte då ordinarie ledamot ej är närvarande.

mom 3. Omedelbart efter årsmötet utser styrelsen inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör samt inom eller utom sig innehavare av andra förekommande befattningar.

mom 4. Förbundets styrelse sammanträder så snart ordförande anser skäl föreligger eller då minst två styrelseledamöter så påfordrar.

mom 5. Förbundets styrelse är beslutsmässig då minst fyra ledamöter är närvarande, varvid två ordinarie. Vid lika röstetal gäller den mening som ordförande biträder. Denne äger dock rätt att låta lotten avgöra.

mom 6. Ledamot som har förhinder skall i god tid i sitt ställe kalla suppleant.

mom 7. Vid förbundets styrelsesammanträde skall protokoll föras. Avskrift av justerat protokoll skall vara tillgängligt för styrelseledamöter och övriga medlemmar. Styrelseledamöter, suppleanter och revisorer äger rätt att erhålla kopia om så påfordras.

mom 8. Styrelseprotokoll skall justeras av ordförande.

mom 9. Styrelsen avger för varje verksamhetsår fullständig verksamhetsberättelse.

§ 6.

Förbundsmöten

mom 1. Allmänna sammanträden hålles dag och tid som av styrelsen bestäms.

mom 2. Extra förbundsmöte kan utlysas när styrelsen därtill finner anledning föreligga, eller när minst en tiondel (1/10) av förbundets medlemmar för uppgivet ändamål hos styrelsen härom skriftligen anhåller.
Vid förbundsmöte äger medlem en (1) röst.
Frågor som skall behandlas vid förbundsmöte, skall vara styrelsen tillhanda senast en vecka före mötet.

§ 7.

Kommittéer – Arkivarie

Kommittéer och arkivarie beslutas och väljes på årsmötet.

Kommittéer och arkivarie är underställda styrelsen.

§ 8.

Årsmöte

mom 1. Årsmötet som är förbundets högsta beslutande myndighet, skall hållas före maj månads utgång.

mom 2. Vid förbundsårsmötet äger alla medlemmar rätt att närvara med förslags, yttrande och rösträtt och som enligt § 3 o 4 har fullgjort sina förpliktelser.

mom 3. Förbundsstyrelsens ledamöter, suppleanter och revisorer skall, om ej hinder föreligger närvara vid årsmötet.

mom 4. Kallelse till förbundsmöte skall utgå minst 3 veckor före årsmötets hållande.

mom 5. Motioner, avsedda att behandlas på förbundets årsmöte skall vara förbundsstyrelsen tillhanda senast den 15 januari.

mom 6. Röstning sker öppet såvida ej annorlunda beslutas.

mom 7. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst.

mom 8. Över förbundsårsmötets beslut skall protokoll föras, vilket skall justeras av förbundsårsmötets ordförande jämte två protokolljusterare. Justerat protokoll skall senast sex veckor efter årsmötet hållande, finnas tillgängligt för medlemmarna.

mom 9. Vid årsmötet skall följande ärenden behandlas:

Fråga om årsmötets behöriga utlysande Fastställande av dagordning
Upprättande av röstlängd (medlemskontroll)

Val av ordförande för årsmötet

Val av sekreterare för årsmötet


Val av två justeringsmän och tillika rösträknare

Styrelsens verksamhetsberättelse

Ekonomisk redogörelse

Revisorernas berättelse

Fråga om ansvarsfrihet för avgående styrelsen

Behandling av motioner och övriga ärenden som styrelsen hänskjutit till årsmötet Beslut om medlemsavgifter för kommande verksamhetsår enligt § 4.

Beslut om antalet styrelseledamöter och val av styrelse enligt § 5:Ordförande

a. Ordförande

b. Fastställt antal ledamöter

c. Fastställt antal suppleanter

d. Tvårevisorer

e. En revisorssuppleant

g. Ombud till SSR-s årsmöte enligt SSR-s stadgar

Beslut om firmatecknare (ordförande och kassör var för sig)

Beslut om antalet ledamöter i valberedningskommittén

a. Val av valberedningskommitté

b. Val av sammankallande

Beslut om antalet kommittéer och antalet ledamöter i respektive kommitté

a. Val av ledamöter till respektive kommitté

b. Val av sammankallande i respektive kommitté

Beslut om arkivarie och ersättare

a. Val av arkivarie

b. Val av ersättare

Nya frågor

Årsmötets avslutning

§9

Främjande av förbundets syfte

mom 1. Styrelsen kan utse ombud ute i bygden, som är villiga att i enlighet med förbundets stadgar biträda styrelsen i arbetet för främjandet av förbundets syften.

§ 10

Stadgeändring

mom 1. Förslag till ändring eller tillägg till dessa stadgar skola skriftligen ingivas och behandlas vid ordinarie förbundsmöte. För förslagets antagande fordras minst 3⁄4 majoritet.

§ 11

Upplösning

mom 1. Upplösning av förbundet kan beslutas, endast om fyra femtedelar (4/5) av förbundets samtliga medlemmar så önska och påyrka vid två på varandra följande möten. Förbundet kan dock ej upplösas så länge fem medlemmar utom styrelsen kvarstå.

mom 2. Upplöses förbundet skall dess samlingar av noter och övrig egendom förvaltas av Länsmuseet Murberget.

mom 3. Uppstår inom landskapet ett nytt förbund med samma syfte och ändamål och som anslutes till SSR äger denna rätt att överta tillgångarna.